Follow by Email

2017, ഡിസംബർ 31, ഞായറാഴ്‌ച

ബന്ധുത്വമില്ലാത്ത ബന്ധം

ബന്ധുരകാഞ്ചനക്കൂട്ടിലാണെങ്കിലും
ബന്ധനം ബന്ധനംതന്നെയെന്നു
ബന്ധനസ്ഥന്‍ ഞാനറി,ഞ്ഞെത്ര കാലമായ്
ബന്ധനം പൂമാലയായി മാറാന്‍
പാടിയിരുന്നവനാണു ഞാ,നെന്നുടെ
വാടിയില്‍നിന്നൊരാള്‍ നീട്ടിടുന്നു
പൂമാലയൊ,ന്നതില്‍നിന്നു കേള്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍
ആ മാലയില്‍നിന്നുമെന്റെ പാട്ട്!

ഞാനതിന്നന്തരാര്‍ഥം തിരഞ്ഞീടവെ
ഞാനുമാ മാലയിലുള്ള പൂവിന്‍
ഞെട്ടലറിഞ്ഞു: പൂമാലയും ബന്ധനം
ഞെട്ടിന്റെ ബന്ധനമെത്ര ഭേദം!
ബന്ധനമല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളി,ല്ലതില്‍

ബന്ധുത്വമില്ലാത്ത ബന്ധം ഹാരം!!

2017, സെപ്റ്റംബർ 8, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പറന്നിടേണ്ടതെങ്ങോട്ട്?''അഹം മഹാനഭസ്സതില്‍ ജ്വലിച്ചിതാ

വിഹംഗമെന്നെയെങ്ങെങ്ങും

പറന്നിടാന്‍ ക്ഷണിച്ചിടുന്നു, ഞാനിനി

പറന്നിടേണ്ടതെങ്ങോട്ട്?''''അഹന്തയല്ലഹം, അതെങ്ങുമുള്ള നിന്‍

മഹത്വമാണ,തിലാണീ

വിഹായസസ്മിതം വിടര്‍ത്തിടുന്ന നിന്‍

വിഹാരഭൂമിക, സ്വർഗം !!''

2017, ജൂൺ 18, ഞായറാഴ്‌ച

മിഴിജന്മം


ഇതുപോലൊഴുകിവരുന്നവ പലതും
ഇതുപോലെഴുതാനാകാതൊഴുകവെ
മിഴി മൊഴിയുന്നൂ: ''മിഴിവഴി മിഴിനീര്‍-
പ്പുഴയൊഴുകുമ്പൊഴുതൊഴുകുക,യതില്‍ ഞാന്‍
മൊഴിമഴയായ് വരുമഴലഴകാക്കീ-
ട്ടൊഴുകിവരും പദലാസ്യമതായ് നിന്‍
കവിതകളെഴുതാന്‍ കഴിവുള്ളവള്‍ നീ
കവികുമിളയതായിനിയെന്‍ ജന്മം!''

2017, ജൂൺ 3, ശനിയാഴ്‌ച

ഊരകത്തുള്ളോര്‍

വ്യക്തികള്‍ക്കേ മുക്തരാകാന്‍
ശക്തിയുള്ളൂ; മുക്തരായോര്‍
മുത്തുതന്നെ; മുത്തുകോര്‍ത്ത
ഹാരമീ പൃഥ്വിക്കു നല്കാന്‍
ചേരണം നാം; മുത്തുമാല
ഊരിലെങ്ങും വെട്ടമേകും!

ഊരകത്തുള്ളോര്‍ വെളിച്ച-
ത്തേരു കണ്ടാല്‍ പിന്നിരുട്ടില്‍
മുങ്ങുകില്ല; മങ്ങുകില്ല
ഇങ്ങുമെങ്ങും ആ വെളിച്ചം!!

2017, ജൂൺ 2, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അന്നല്ലിന്ന്

അന്നെന്തെല്ലാം എഴുതാന്‍ തോന്നീ?
ഇന്നവയൊന്നും വന്നീടാത്തതി-
ലെന്തിനു സങ്കട? മന്നൊഴുകും പുഴ-
യെന്തിന്നിന്നൊഴുകേണം? പുതുപുഴ-
യെന്നെന്നുംവരുമിതുവഴി,യാഴിയി-
ലെന്നോ ചെന്നലിയാനെന്നറിയുക!

2017, മേയ് 31, ബുധനാഴ്‌ച

ഇരുത്തംവന്നപ്പോള്‍...


കുരുത്തംകെട്ടവനിരുത്തംവന്നപ്പോ-
ളൊരുത്തരം കിട്ടി, കേട്ടോ?
കുരുത്തംകെട്ടാലുമൊരുത്താനാവുകി-
ല്ലിരുട്ടില്‍ നമ്മളെയാഴ്ത്താന്‍!

ഗുരുത്വമാം വിളക്കണഞ്ഞിടാവിള-
ക്കിരുട്ടു സത്യമല്ലോര്‍ക്കൂ!
അകത്തു വെട്ടമെന്നറിഞ്ഞിടുന്ന നീ
ഗുരുത്വമാമതിങ്ങെന്നും
അതു നിറഞ്ഞിടാന്‍ അകത്തെ നിന്‍മിഴി
തുറന്നിടല്‍ മതിയെന്നും
അറിഞ്ഞുണര്‍ന്നിടൂ, ഉണര്‍വിലുണ്ടരുള്‍
ഉഷസ്സുമ,ങ്ങതില്‍ മുങ്ങൂ!!

2017, മാർച്ച് 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഒരു കവിതയും എന്റെ അനുകവിതയും

എന്റെ സ്‌നേഹിതന്‍ പി. പ്രകാശ് എഴുതിയ ഒരു കവിതയും എന്റെ അനുകവിതയും

മാഞ്ഞു പോകേണ്ടത്...

മാഞ്ഞു പോകയാണിപ്പകല്‍; ഒപ്പം
മാഞ്ഞുപോയിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാന്‍!

ബാല്യകൗമാരയൗവ്വനസ്മൃതി-

ച്ചീളുകള്‍ പോലും വേണ്ടിനി.


എന്‍നിഴല്‍പറ്റി, യെന്റെ ചില്ലയില്‍
കേളിയാടിയ പക്ഷികള്‍
എന്തിനിപ്പൊഴിപ്പത്രശൂന്യമാം
ശുഷ്‌ക്കഗാത്രത്തെ നോക്കണം?!
ലക്ഷ്യമാകാശമാകിലും, ഭൂമി
വിട്ടു പോരാത്ത വേരുകള്‍
ശാപമാണേതു പൂമരത്തിനും;
വേരുകള്‍ മറന്നേക്കുക!


വേണ്ടമായുവാനാഗ്രഹം!                                                        മാഞ്ഞുപോകുവാന്‍ നീ കൊതിക്കുന്ന-
തെന്തുകൊണ്ടെന്നറിഞ്ഞിടും
എന്റെയോര്‍മ്മയില്‍ നിന്നു മായുമോ
എന്റെ മിത്രമേ, നീ നിറ-
ച്ചിങ്ങു ഞങ്ങള്‍ക്കു തന്ന കാവ്യങ്ങള്‍
തന്നിടും വികാരാര്‍ദ്രത
മാഞ്ഞുപോകയില്ലെങ്ങു, മാകയാല്‍
വേണ്ട മായുവാനാഗ്രഹം!                                                                                                                                               

2017, ഫെബ്രുവരി 11, ശനിയാഴ്‌ച

അദ്വൈതം


ജീവനുള്ള ചരാചരങ്ങള്‍ പോല്‍
ഈ വിഹായസ്സിലള്ളവയെല്ലാം
ജീവചൈതന്യമാം തരംഗങ്ങള്‍!
ഈ വിഹംഗങ്ങള്‍ സ്വപ്‌നതാരങ്ങള്‍!!

സ്വപ്‌നമാം, നിന്റെ സ്വപ്‌നമാണെല്ലാം!
സ്വര്‍ഗവും സ്വപ്‌നമാ,ണവിടെത്താന്‍
സ്വന്തമാണൊക്കെയെന്നറിഞ്ഞീടാം!!
സ്വന്തമാകില്ല സ്വാര്‍ഥനായ്ത്തീര്‍ന്നാല്‍!!!

ഞാനുമെന്റെയഹന്തയും എന്നില്‍
ജ്ഞാനമല്ലാത്തതായുള്ളതെല്ലാം
ഞാനറിഞ്ഞിടു,ന്നജ്ഞാനഭാണ്ഡം
ഞാനതിന്നുപേക്ഷിക്കുകില്‍ നീയായ്!!

2016, ഡിസംബർ 18, ഞായറാഴ്‌ച

നിന്‍ സ്വപ്‌നമാം ഞങ്ങളെങ്കിലും....

സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളെല്ലാം ദൈവ-
ബോധത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നതല്ലോ!
ജ്ഞാനപ്രകാശമേ ഞങ്ങളിലുജ്ജ്വലി-
ച്ചുദ്ഗമിക്കുന്നു നീ, സ്‌നേഹമാകാന്‍!!
ദൈവമേ, നിന്‍ സ്വപ്‌നമാം ഞങ്ങളെങ്കിലും
ഈ ഭൂവില്‍ നിന്മക്കളായി വാഴ്‌വോര്‍
സോദരരെന്നറിഞ്ഞീടവെ മാത്രമാം
നിന്നരുള്‍ ഞങ്ങളിലെത്തിടുന്നു.

ഇന്നിവിടിങ്ങനെ ഒത്തുചേരുന്നൊരീ
ഞങ്ങളിലുള്ളതു നിന്റെ സ്‌നേഹം!
ഞങ്ങള്‍ക്കിടയ്ക്കില്ല ജാതിഭേദം, അഹം-
ഭാവത്തില്‍നിന്നുണരുന്ന ദ്വേഷം!
ഇല്ല മതങ്ങളും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയവും
ഉള്ളിലുണര്‍ത്തിടും ദ്വൈതഭാവം!!
നിന്‍ സ്‌നേഹവായ്പില്‍ ലയിച്ചുചേര്‍ന്നാര്‍ദ്രരായ്
നിന്നോടു ഞങ്ങളര്‍ഥിപ്പതൊന്ന്:

ശാന്തമനസ്‌കരായ്, സന്തോഷചിത്തരായ്
നിത്യം വിവേകമതികളായി
തെല്ലുമഹന്തയും ദ്വേഷവുമില്ലാതെ
ജീവിതാനന്ദം നുകര്‍ന്നുണര്‍ന്ന്‌
ജീവിച്ചിടാനായിടട്ടെ ഞങ്ങള്‍,ക്കനു-
കമ്പയന്‍പായരുളായിടട്ടെ!*


                                        *
''അരുളൻപനുകമ്പ മൂന്നിനും
പൊരുളൊന്നാണത് ജീവതാരകം''
അനുകമ്പാദശകം, നാരായണഗുരു 

2016, ഡിസംബർ 5, തിങ്കളാഴ്‌ച

നാലിതള്‍പ്പൂക്കളായ് ദര്‍ശനങ്ങള്‍ 16-20

*
ഇരുളല്ലരുളാം സത്യം
അരുളാലക്ഷരസ്പന്ദം!
ഗുരുതന്നെയെഴുത്തെല്ലാം
അരുളിന്‍ പൊരുളോ ലഘു!!
*
ലഘുവോ ലളിതം, ലാസ്യ-
ലയ,മാർദ്രം, മൃദുസ്‌മേരം,
ഹൃദയാലയലാവണ്യം,
ലവണാത്മകമാം രുചി!
*
ഇതു വാടി, യിതില്‍വാടി-
ക്കൊഴിയും സുമ,മൊക്കെയും
ഇവിടിന്നു വിടര്‍ന്നീടും
സുമസത്തയില്‍ സൗരഭം!
*
എന്നിലൊഴുകാതെ നീ നൊന്തുനില്ക്കുമ്പൊഴെന്‍
നൊമ്പരമിതമ്പരപ്പെന്നറിയുമെന്നില്‍നി-
ന്നെന്തിനകലുന്നു നീ? എന്നിലൊഴുകാത്ത നിന്‍
സാന്ധ്യവര്‍ണങ്ങളായ് രാഗലയസാന്ദ്രത!
*
നിന്നിലുണരേണ്ട ഞാന്‍ എന്നിലെ നിലാവിനും
ഇന്നരുളിടുന്നതിരുളെന്നറിയുവോനിവന്‍!
വന്നിടുകയെന്നിലെന്‍ സ്വപ്‌നലയസാന്ദ്രമാം
കുന്നിമണിയില്‍ കറുംപൊട്ടായി മൗനമേ!!


2016, ഒക്‌ടോബർ 20, വ്യാഴാഴ്‌ച

മാതൃദൈവം

അമ്മേ ദൈവമേ എന്നു ദൈവത്തെ ഞാന്‍
എന്നും വിളിച്ചിടാറുണ്ടല്ലോ!
സൃഷ്ടിതന്‍ വേദന,യൊത്തു കൃതാര്‍ഥത-
യെന്തെന്നും ദൈവം മനുഷ്യരോട്
അമ്മയാകാന്‍ സ്ത്രീക്കു മാത്രം പകര്‍
ന്നതാം
നല്‍വരത്താലരുളീടുന്നു...

ഗര്‍ഭവും പ്രസവവും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവര്‍
ദൈവവും തന്നെപ്പോലെന്നറിഞ്ഞോര്‍!
ദൈവസ്‌നേഹത്തിന്റെ മാതൃകയാകുവാന്‍
സ്ത്രീക്കുമാത്രം വരം ദൈവമേകി!!
ദൈവം മാതാവെന്ന സങ്കല്പതല്പത്തി-
ലേറിയാല്‍ പുരുഷനും ദൈവപുത്രന്‍!!
മര്‍ത്യരെല്ലാം ദൈവപുത്രരാണൊപ്പമീ
സ്ത്രീകളെല്ലാം മാതൃദൈവവുമാം!!

ദൈവത്തെ, ദൈവമാതാവിനെയും നിത്യം
നാമറിഞ്ഞാര്‍ദ്രരായ്ത്തീര്‍ന്നിടേണം!
ആര്‍ദ്രമാം ഹൃത്തുള്ളോര്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നീടവെ
സ്വര്‍ഗരാജ്യം ഭൂവില്‍ പൂവണിയും!!


2016, ഒക്‌ടോബർ 12, ബുധനാഴ്‌ച

ജീവരഹസ്യം

പ്രചോദകര്‍:
പ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസ്ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതി,
ഡി. പങ്കജാക്ഷക്കുറുപ്പ്


നമ്മളെ നാമറിയാതെ നിത്യം

വായില്‍, വയറ്റില്‍, മലദ്വാരത്തില്‍,
സേവിച്ചുനില്ക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവ-
ജാലങ്ങള്‍ കോടാനുകോടികളാം!

എന്നാലവര്‍ക്കതു സ്വന്തജീവന്‍
ഇങ്ങു നിലനിര്‍ത്തിടും രഹസ്യം!
നമ്മള്‍ക്കമൂല്യമാം സേവനം!! തന്‍
ജീവനം സേവനമാണവര്‍ക്ക്!!

എന്നിലെ സൂക്ഷ്മാണുജീവിപോലും
എന്നിലുമേറെയാത്മാര്‍ഥമെന്തെ-
ന്നിങ്ങറിഞ്ഞിന്നു ജീവിച്ചിടുമ്പോള്‍
ഞാനയലാളരെ വിസ്മരിപ്പൂ!

ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം
തമ്മിലിണങ്ങുന്നതെന്നറിഞ്ഞാല്‍
നമ്മള്‍ക്കയല്‍ക്കാരും സ്വന്തമാകും
നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാകും!

എന്നെ സ്വയം ഞാനിങ്ങെങ്ങനെയാം  
എന്നും സ്‌നേഹിക്കുന്നതെന്നു നിത്യം
സൂക്ഷ്മമായ് നോക്കിയറിഞ്ഞിടുമ്പോള്‍
എന്നംശമാണെല്ലാമെന്നറിയാം!

എന്‍ വീട്ടിലുള്ളവര്‍ എന്ന പോലെ
എന്നയലാളരുമെന്നറിഞ്ഞാല്‍
ഹൃത്തിലെയാത്മാര്‍ഥ സ്‌നേഹധാര
ഉള്ളൊഴുക്കായ് കണ്ടറിഞ്ഞുണരാം!

ആനന്ദസാഗരത്തുള്ളികളാം
ആത്മാക്കളാം നമ്മളെന്നറിയാം!
ആരാഞ്ഞലഞ്ഞിടേണ്ടാരുമിങ്ങീ
ആത്മാര്‍ഥം, ജീവിതത്തിന്റെയര്‍ഥം!!

2016, ഒക്‌ടോബർ 8, ശനിയാഴ്‌ച

ജോസാം തോണി!!!

''ജോസാന്റണീ, നീയെന്തിനായ്
ജോസാന്റണായ് മാറി? നിന-
ക്കേതാകിലും നാമപ്രിയ-
നാമത്തിലും ചേരുന്നതാം
പേരി, ല്ലിനി ജോസാം തോണി-
യായാൽ മതി, അതാം സ്വത്വം!''

''കൊള്ളാം! കൊള്ളാം!! ജോസാം തോണി!!!
ഇങ്ങേക്കരപ്പച്ചപ്പില്‍ നി-
ന്നങ്ങേക്കരപ്പച്ചപ്പോളം
തുഴഞ്ഞീടാനല്ലോ തോണി
കടല്‍ താണ്ടാന്‍ തോണിക്കാമോ?''

''കടലാഴം കണ്ടീടാന്‍ നിന്‍
തോണിക്കാവും, തുഴഞ്ഞീടാ-
തിരുന്നാട്ടെ, തിരച്ചാര്‍ത്താല്‍
തോണിമുങ്ങും നേരം കാണാം
നിന്റെയാഴം, എന്റെയാഴം!''         


2016, സെപ്റ്റംബർ 28, ബുധനാഴ്‌ച

ദണ്ഡവിമോചനം

ഭൂവില്‍ കടങ്ങള്‍ വരുത്തിവയ്ക്കുന്നവര്‍
മൃത്യുവാലെത്തുന്നിടത്തു നിന്നാല്‍
നമ്മെയവര്‍ക്കു കണ്ടീടുവാനായിടും
നിത്യവുമെന്നൊരുള്‍ക്കാഴ്ച കിട്ടി!

നമ്മുടെ പൂര്‍വികര്‍ നമ്മളെയങ്ങുനി-
ന്നെങ്ങനെ കണ്ടിടുന്നെന്നു നോക്കി
കണ്ടതിതാ:ണവര്‍ക്കില്ലയസ്വസ്ഥത
ഉണ്ടു സഹഭാവമേവരോടും!

നമ്മോടവര്‍ക്കു ചൊന്നീടുവാനുള്ളവ
നാമാഗ്രഹിക്കുകില്‍ കേള്‍ക്കുവാനായ്
സങ്കല്പമൊത്തു വികല്പവും ചേര്‍ന്നതാം
സ്വപ്‌നങ്ങളില്‍ വന്നു ചൊല്ലിടുന്നു!

കേള്‍ക്കുവാനുള്‍ച്ചെവി നാം തുറന്നീടണം!
ഞാനെന്റെയുള്‍ച്ചെവിയില്‍ ശ്രവിച്ച
എന്‍ പിതാവിന്‍ സ്വരം ഇങ്ങനെയായിരു:
''ന്നെല്ലാം പൊറുക്കുവോര്‍ക്കാണു സ്വര്‍ഗം!!

ഞങ്ങളിങ്ങായിരിക്കുന്നതിന്‍ കാരണം
ഞങ്ങള്‍ പൊറുക്കാത്തതൊക്കെ നീയും
അങ്ങു പൊറുക്കാതെ,യെന്‍കടബാധ്യത
യങ്ങുവീട്ടാതിരിക്കുന്നതല്ലോ.

ഞങ്ങളെ സ്വര്‍ഗത്തിലെത്തിക്കാനാചാര-
മൊന്നുമാത്രം: ഞങ്ങളോടു ദ്രോഹം
ചെയ്തവരോടങ്ങു ഭൂവില്‍ വസിക്കുന്ന
നിങ്ങളും കൂടി പൊറുത്തിടേണം!

ഇന്നിങ്ങെനിക്കു പൊറുക്കുവാനാഗ്രഹം
എന്നെയങ്ങജ്ഞതയാലെയെന്നും
ദ്രോഹിച്ചിരുന്നോരയല്‍ക്കാരനോടു, നീ
ദ്രോഹങ്ങള്‍ ചെയ്താല്‍ കടംവീടില്ല!

സ്‌നേഹത്തെ സ്‌നേഹത്താല്‍ വീട്ടിടാം ദ്രോഹമോ
സ്‌നേഹത്താലല്ലാതെ വീടുകില്ല!!
ദ്രോഹത്തെ ദ്രോഹത്താല്‍ വീട്ടാന്‍ ശ്രമിക്കുകില്‍
ദ്രോഹങ്ങളാല്‍ ലോകമേ നശിക്കും!!!''

2016, സെപ്റ്റംബർ 17, ശനിയാഴ്‌ച

നാലിതള്‍പ്പൂക്കളായ് ദര്‍ശനങ്ങള്‍ 11-15

*
എന്റെ സ്വന്തമായ് ഞാന്‍ കരുതുന്നവ
എന്തുമങ്ങു സമര്‍പ്പിച്ചിടുമ്പൊഴാം
എന്റെ മുക്തി! സൃഷ്ടി-സ്ഥിതികള്‍ക്കുമ-
ങ്ങപ്പുറത്തുള്ളതാം ശിവം!! സുന്ദരം!!!

*

എന്നിലുള്ളതെല്ലാമെന്റെ ദൈവമാം
ദര്‍പ്പണത്തില്‍പ്രതിഫലിക്കുന്നവ!!
സര്‍ഗചിന്തകള്‍ കൊണ്ടെന്‍ മനസ്സിലെ
സ്വര്‍ഗവാതില്‍ തുറന്നിടാമോര്‍ക്കുക!

*

എന്റെ സ്വാസ്ഥ്യംവിജയവും ഹൃത്തിലു-
ള്ളര്‍ഥമാമാത്മ സന്തോഷധാരയും
എന്റെയുള്ളിലെ സ്വര്‍ഗത്തിലുണ്ടതി-
നെന്റെ വാതില്‍ തുറക്കണം, ഞാനിനി!!

*

എന്റെ വീഥിയില്‍ എത്തിടുന്നെന്നുമി-
ന്നെന്റെ വിഘ്‌നേശ,നിക്കാട്ടുവള്ളിയായ്!
സര്‍പ്പമായും വിവേകാഗ്നിയായുമി-
ങ്ങെത്തിടാന്‍ വേറെയാരുമില്ലിങ്ങിനി!!

*

പരനിലല്ലോ പരാപരന്‍, മുമ്പിലു-
ള്ളപരനില്‍പ്പോലുമുള്ളവന്‍, നിന്നില്‍ ഞാന്‍
അപരനെങ്കിലു, മെന്നിലെയെന്നില്‍ നീ
അപരയല്ലെന്നറിഞ്ഞാല്‍ സ്വതന്ത്ര നീ!

2016, സെപ്റ്റംബർ 11, ഞായറാഴ്‌ച

നാലിതള്‍പ്പൂക്കളായ് ദര്‍ശനങ്ങള്‍ 6-10

എൻ കാവ്യമെല്ലാം സമാഹരിക്കാൻ
ഞാൻ തുനിഞ്ഞീടവെ സംജാതമായ്
നിൻ രൂപമെൻ രൂപമെന്നുകാട്ടും
വൻ പുഷ്പശേഖരം, ഈയാരാമം!

*
നാലു വരികളിൽ നാലിതൾപ്പൂ
നാലിതൾ - പൂവൊന്നു മാത്രമല്ലോ!
ആരാമമൊന്നിലൊരായിരം പൂ!!
ആയിരമാക്കാമെൻ കാവ്യങ്ങളും !!!

*
നാലിതൾപ്പൂവോ കരിംകുരിശോ
നീയിതിൽ കാണ്മതു നിന്റെ സത്യം!
രണ്ടു രൂപങ്ങളും കാണ്മവർക്കി-
ങ്ങുണ്ടു സമഗ്രമാം സത്യബോധം!!

*
അദ്വൈതിയാകിലും വേദവ്യാസൻ
വേദങ്ങൾ നാലായ് പകുത്തതെന്തേ?
നാലിലും നാലാണു രൂപ,മെന്നാൽ
നാലു വേദങ്ങളും സത്യഭാവം!

*
ജാഗ്രത്ത്, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി, പിന്നെ
നാലാമതുള്ള തുരീയ ഭാവം!
നാലും ചേർന്നീടിൽ സമഗ്രഭാവം!!
ജാഗ്രത!!! യൊക്കെയും കണ്ടിടുവാൻ!!!!
      

2016, സെപ്റ്റംബർ 3, ശനിയാഴ്‌ച

നിർ‍ധനഭാവത്താൽ ‍ ധന്യരായി


ദൈവമേനീയാരെന്നുള്ളറിവിൽ നിറ-
ഞ്ഞാവണം പ്രാർഥനയെന്നരുളും
നിന്നരുളാൽ  കുറിക്കുന്നൊരീ പ്രാർഥന
നിൻ ഹിതത്താൽ  നിറഞ്ഞാർദ്രരാകാൻ‍!

പ്രാർഥനയ്ക്കർഥമിങ്ങുള്ള നിസ്വാർഥമാം
നിർധനഭാവത്താൽ ‍ ധന്യരായി
ഞങ്ങളിലാണു നീയെന്നറിഞ്ഞാർദ്രരായ്
നിന്നിലലിഞ്ഞൊഴുകീടലല്ലോ!!

നീയിങ്ങു ഞങ്ങളിലെന്നപോൽ ഞങ്ങളും
നിന്നിലലിഞ്ഞാർദ്രരായിടുമ്പോൾ 
നിൻ ഹിതം ഞങ്ങൾക്കും നിത്യം പ്രിയങ്കര,-
മാനന്ദദായകമായി മാറും!

എന്നാലതിങ്ങറിയാൻ കഴിയാത്തവ-
രെന്നൊരവസ്ഥയിൽ മർത്യരെല്ലാം
സ്വാർഥരാം, നിസ്വാർ നിസ്വതാശാന്തിതൻ 
നിർവൃതിയിങ്ങറിയാത്തവരാം!

ഞങ്ങളെ നിന്നിൽ ലയിപ്പിക്കുവാൻ നിന്റെ
സംഗീതധാരയിലൂടെയെത്താം
നിൻ മൗനസാഗരതീരത്തുഞങ്ങളാ
സാഗരാഗാധതാ സന്താനങ്ങൾ!